Algemene voorwaarden

Privacyregelement

Uw privacy wordt gerespecteerd door Daniëlle. Ik ben gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften betreffende persoonsregistratie (wet bescherming persoonsgegevens). Alles wat u met de diëtist bespreekt zal dus vertrouwelijk worden behandeld. Het is de cliënt echter wel bekend dat er een rapportage aan de arts/verwijzer zal plaatsvinden over de voortgang en de inhoud van de behandeling.

Daniëlle staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

Het volledige privacybeleid lees je hier.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat is te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachten

Ondanks alle zorg die ik aan u besteed kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Aarzel dan niet dit met mij te bespreken. Gezamenlijk kan gezocht worden naar een bevredigende oplossing. Komen we er samen niet uit dan kan er een beoordeling door de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn plaatsvinden. Dit kan schriftelijk aan Postbus 1161, 3800 ED te Amersfoort. Er zal gevraagd worden wat u zelf hebt ondernomen om de klacht op te lossen, bijvoorbeeld of u er met de diëtist over hebt gesproken. De klachtencommissie behandelt geen klachten of eisen over aansprakelijkheid. De klachtencommissie is onpartijdig.